0
เทคนิคการประเมินโครงการ
เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ศาสตร์การประเมินเพิ่มมากขึ้น
หนังสือ346.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การประเมินเเละการประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการหรือสิ่งที่มุ่งประเมินอื่นๆ จึงต้องส่งเสริมพัฒนาอย่างจริงจังเเละกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะนักบริหาร นักพัฒนาเเละผู้ทำหน้าที่ประเมิน จำเป็นต้องเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะเเละประสบการณ์ทางการประเมินให้สามารถดำเนินการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จึงได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้เเละการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการประเมินเพิ่มมากขึ้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วงองค์ความรู้ที่เป็นเเนวคิด หลักการเเละเเนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอที่จะช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของนักบริหาร นักพัฒนาเเละผู้ทำหน้าที่ประเมินให้ก้าวขึ้นสู่การเป็น "นักประเมินที่มีคุณภาพ" ได้

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเกียวกับโครงการ
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
บทที่ 3 รูปแบบการประเมินโครงการ
บทที่ 4 การกำหนดประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
บทที่ 5 การออกแบบและวางแผนการประเมินโครงการ
บทที่ 6 เทคนิควิธีและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมิน
บทที่ 8 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
บทที่ 9 การประเมินก่อนการดำเนินโครงการ
บทที่ 10 การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990083651 (ปกอ่อน) 528 หน้า
ขนาด: 193 x 266 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1065 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน