0
เทคนิคการรักษาระบบมาตรฐาน ISO9001 อย่างยั่งยืน
หนังสือเล่มนี้ได้เผยเเพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งประสิทธิผลขององค์กรในการนำมาตรฐานระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมเเละบริการ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงประจักษ์ของ "ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001" อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมสำหรับนำไปปรับใช้การบริหารคุณภาพ ISO 9001 อย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสถาบันศึกษา หรือผู้ที่ทำงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

สารบัญ

1. บทนำ 1
2. เอกสารเเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีดำเนินการวิจัย
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล เเละข้อเสนอเเนะ

คำนิยม
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ เเละวิธีปฏิบัติที่รวมเอาพุทธิพิสัย เจตคติพิสัย เเละทักษะพิสัย เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลบกลืน เเละสอดคล้องเป็นดุษฎีนิพนธ์ informative, thought-provoking and ready for use เเละหวังว่าผลงานคงจะไม่หยุดอยู่เเค่นี้ เฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาข้อมูลเเละสิ่งที่ค้นพบไปปรับใช้ในโลกของความเป็นจริงในโอกาสต่อไปศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
การทำวิจัยของ คุณดวงใจ หทัยรัตนศิริ ครั้งนี้นับได้ว่าได้สร้างเเละพัฒนาผลงาน ชิ้นสำคัญในระบบมาตราฐานคุณภาพ ISO 9001 ที่เเสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพเเละประสิทธิภาพรศ.ดร. สุทธนู ศรีไสย์
หลายท่านที่ได้นำมาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอาจพบความท้าทายหลังจากที่ได้รับการรับรอง (Certified) ไปแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถรักษาระบบบริหารงานคุณภาพไว้ได้ เเละมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่าเเนวคิด 4S-RICE ที่เขียนไว้ในหนังสือหนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นเเนวทางที่น่าสนใจ เเนวทางหนึ่งที่ท่านน่าจะนำไปประยุกต์ใช้เเละได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากอุดมเดช คงทวีเลิศ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163619075 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 144 x 208 x 14 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์โรแบร์พับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน