0
เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ (ฉบับปรับปรุง)
นำเสนอแนวความคิดและหลักการเขียนเค้าโครงการวิจัย ในแต่ละประเด็นหัวข้อไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการเสนอตัวอย่างที่หลากหลาย ทั้งการวิจัยเชิงสำรวจ เชิงทดลอง และเชิงความสัมพันธ์
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ" เล่มนี้ ได้มีการนำเสนอแนวคิด และหลักการเขียนเค้าโครงการวิจัย ในแต่ละประเด็นหัวข้อไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการเสนอตัวอย่างที่หลากหลาย ทั้งการวิจัยเชิงสำรวจ เชิงทดลอง และเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งหากผู้อ่านพยายามศึกษา วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และคิดเชื่อมโยงไปกับเรื่องที่ตนเองสนใจ ก็จะช่วยให้สามารถจัดทำเค้าโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เทคนิคการเขียนบทที่ 1 ของเค้าโครงการวิจัย
บทที่ 3 เทคนิคการเขียน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 เทคนิคการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 5 เทคนิคการเลือกใช้สถิติ
บทที่ 6 ตัวปย่างการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 7 เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย กรณีการวิจัยเชิงทดลอง

คำนิยม
ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้านิสิต นักศึกษา ได้อ่านและคิดโยงไปถึงเรื่องที่ตนเองสนใจหรือกำลังจะทำวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัยนั้นต้องใช้ความรู้ ความสามารถสูงมาก ถ้ายิ่งมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองจะทำวิจัยมากเท่าใด การคิดหัวข้อการวิจัยและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ รศ.ชูศรี วงศ์รัตนะ ได้อธิบายไว้ในตำราเล่มนี้ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163616531 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน