0
เพราะเพลง
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   การร้องเพลงนั้ไม่ง่ายแต่เริ่มต้นได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ คู่มือ How to
Sing ฉบับพกที่จะพาคุณก้าวสู่ "การเป็นนักร้องอาชีพ" อยากร้องเพลงได้ ร้องเพลงเป็นและไพเราะ ต้องรู้จริง และร้องอย่างมีเทคนิค โดย
ผศ. ดวงใจ อมาตยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ฝึกร้องเพลงทำไม
บทที่ 2 ร้องเพลงได้หรือได้ร้องเพลง
บทที่ 3 การร้องเพลงต่างชนิด
บทที่ 4 การพูด-การร้องเพลง
บทที่ 5 เครื่องดนตรีในร่างกาย
บทที่ 6 ฝึกหายใจ
บทที่ 7 การเปล่งเสียงพยัญชนะ
บทที่ 8 การเปล่งเสียงสระ
บทที่ 9 เสียงก้องกังวาน
บทที่ 10 เสียงต่ำ - เสียงกลาง -เสียงสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมาตยกุล
- ปริญญาตรี-ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา ดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท-Master of Arts, Kent State University, USA
พ.ศ.2523 - ได้รับเลือกเป็นนักร้องนำในคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนแห่งชาติ รุ่นแรก ออกแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ ที่ประเทศไทยและประเทศฮ่องกง
ปัจจุบัน เปิดโรงเรียนสอนการแสดงและดนตรี ชื่อ โรงเรียนการแสดงและดนตรีอารมณ์ศิลป์ (Act & Arts) สอนขับร้องเพลงคลาสสิก เพลงป๊อป
เพลงแจ๊ซ เพลงสากล และเพลงไทยทุกสไตล์

คำนิยม
สุรพล วิรุฬห์รกษ์, ศ.ดร.; มาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช; เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์; วิรัช อยู่ถาวร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749108191 (ปกอ่อน) 142 หน้า
ขนาด: 132 x 190 x 8 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
สำนักพิมพ์กายมารุต, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน