0
เฟิน All about Ferns รวมชนิดและพันธุ์ปลูกสำหรับคนรักเฟิน
หนังสือที่รวบรวมชนิดและพันธุ์ปลูกเฟินและไลโคไฟต์ที่อัปเดตที่สุด เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปลูกเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงการสื่อสารกับต่างชาติ
หนังสือ375.25 บาท
e-books(PDF) ?200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตามหลักทางวิชาการของพืชกลุ่มเฟินและไลโคไฟต์ ได้แก่ ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการจัดจำแนก ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวงจรชีวิต ข้อมูลด้านพืชสวนเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สนใจพืชกลุ่มนี้สามารถปลูกเลี้ยงได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น และส่วนสุดท้ายรวบรวมชนิดและพันธุ์ปลูก โดยจำแนกตามกลุ่มทางอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลลักษณะประจำวงศ์และสกุลที่สำคัญ มีภาพชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยในตลาดไม้ประดับ รวมถึงสอดแทรกชนิดที่น่าสนใจที่พบในธรรมชาติทั้งของไทยและต่างประเทศ มากกว่า 350 ชนิดและพันธุ์ปลูก

สารบัญ

- การจำแนกพืชกลุ่มเฟินและไลโคไฟต์
- ชื่อพฤกษศาสตร์ของเฟินและไลโคไฟต์
- เฟินและไลโคไฟต์ในประเทศไทย
- โครงสร้างของเฟินและไลโคไฟต์
- วงชีวิตของเฟินและไลโคไฟต์
- การปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์เฟินและไลโคไฟต์
- โรค ศัตรู และการป้องกันกำจัด
- การอนุรักษ์และประโยชน์ของเฟินและไลโคไฟต์
- คำแนะนำการใช้หนังสือ
- รวมชนิดและพันธุ์ปลูกเฟิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161838102 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 18 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน