0
เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
เรียนรู้พัฒนาการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรอบ 20 ปี เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?184.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ Thailand 4.0" กล่าวถึงที่มาของปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย ตัวอย่างพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริที่นำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน สำหรับภาคเกษตร และสำหรับภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม) แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างรากฐานสังคมไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

    พร้อมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ของสังคมไทยตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา ให้เห็นภาพรวมของการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

สารบัญ

บทที่ 1 วิกฤตเศรษฐกิจ...สู่แนวคิดแบบพอเพียง
บทที่ 2 ประมวลพระราชดำรัสเรื่องความพอเพียง
บทที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง...จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
บทที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย "ทฤษฎีใหม่"
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง : ภาคครัวเรือนและชุมชน
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง : ภาคธุรกิจ
บทที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียงในยุคประเทศไทย 4.0
บทที่ 8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : การพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 9 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
บทที่ 10 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนสื่อสังคมออนไลน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160033799 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน