0
เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9
เป็นการเรียบเรียงจากความรู้ความเข้าใจของผู้เขียน ที่ย้ำให้เห็นว่า "ธรรมะ" หรือ คำสอนของพระองค์ก็เป็นการเพียงพอที่จะทำให้พวกเราเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเราเองได้
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9" เล่มนี้ เป็นผลผลิตจากการที่ "ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน" ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แห่งศาสตร์พระราชา โดยผู้เขียนได้รับมอบหมายให้แสดงความคิดเห็นและเขียนในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ใช้โอกาสนี้รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิมและข้อมูลใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำรัสองค์ล่าสุด ที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2554 ทำให้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกร แม้ในยามที่ทรงชราภาพและมีอาการประชวรแล้ว

    หนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้จึงเป็นการเรียบเรียงจากความรู้ความเข้าใจของผู้เขียนเอง โดยมิได้มีความใกล้ชิดพระองค์แม้แต่น้อย เป็นการย้ำให้เห็นว่า "ธรรมะ" หรือ คำสอนของพระองค์ก็เป็นการเพียงพอที่จะทำให้พวกเราเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเราเองได้ ดังนั้นถ้าหากจะระลึกถึงพระองค์และแสดงความกตัญญูรู้คุณ สิ่งที่พวกเราทุกคนทำได้คือ การทำการศึกษาและทำการเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความรู้ความสามารถของพวกเราทุกคน

สารบัญ

บทที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในลักษณะต่าง ๆ
1.1 เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางการพัฒนาประเทศ
1.2 เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางการพัฒนาครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม
1.3 ครั้งแรกที่มีพระราชดำรัสคำว่า "เศรษฐกิจพอเพียง"
1.4 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ในโครงการที่ทันสมัยได้

บทที่ 2 ความหมายและตัวแบบของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการ
2.2 ตัวแบบเบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
2.3 แสดงตัวแบบของ สศช. โดยการวิเคราะห์เชิงระบบและการขยายความ
ฯลฯ

บทที่ 3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ
3.1 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศ
3.2 การให้การยอมรับเศรษฐกิจพอเพียงจากต่างประเทศ

บทที่ 4 ข้อท้าทายและพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงองค์สุดท้าย
4.1 ข้อท้าทาย
4.2 พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงองค์สุดท้าย

คำนิยม
หนังสือของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน เป็นหนึ่งในงานเขียนที่ได้ประมวลความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้านที่มา ความหมาย ที่สำคัญคือมีเรื่องของหลักการทรงงาน 23 ประการ โครงการต้นแบบ และการประยุกต์ใช้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเผยแพร่สู่มหาชน และในวงการศึกษาที่จะนำไปสู่การขยายผลต่อไปในอนาคตดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
สำหรับผลงานชิ้นล่าสุดนี้ของท่านอาจารย์อภิชัย "เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9" เป็นงานเขียนที่ผมเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ความคิดของท่านในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกำลังสุกงอม (Maturity) อย่างเต็มที่ เพราะท่านไม่ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยจากมุมมองเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาค (Macro Analysis) อีกด้วยรศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์- คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164210356 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 143 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์รังสิต, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน