0
ลด 20%
เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นด้วย STATA
เป้าหมายสร้างความเข้าใจทั้งทางทฤษฎีพื้นฐานและการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หนังสือ276.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นมีเป้าหมายสร้างความเข้าใจทั้งทางทฤษฎีพื้นฐานและการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การถ่ายทอดหลักเศรษฐมิติควบคู่กับการประยุกต์ด้วยการประมวลผลข้อมูลจริงผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สตาตา (STATA) จะเป็นการวางพื้นฐานความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ การเน้นการนำไปใช้จริงและการตีความผลเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนเศรษฐมิติและเป็นรากฐานของการเรียนพีชคณิตเมทริกซ์และการพิสูจน์สูตรต่อไป

สารบัญ

1. ปฐมบทเศรษฐมิติ
2. แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย
3. การประมาณค่าแบบช่วงและการทดสอบสมมติฐาน
4. การคาดการณ์ ความกลมกลืน และประเด็นสำคัญอื่นๆ
5. แบบจำลองสมการถดถอยเชิงพหุ
6. หัวข้อเชิงอนุมานอื่น ๆ ในแบบจำลองถอถอยเชิงพหุ
7. การวิเคราะห์ด้วยตัวแปรบ่งชี้
8. ความไม่คงที่ของค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน
9. สมการถดถอยสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340157 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 193 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน