0
ลด 15%
เศรษฐศาสตร์การจัดการ (PDF)
ebook สนพ.ซีเอ็ด ลดสูงสุด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ272.00 บาท
e-books(PDF) ?194.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เล่มนี้ได้เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรธุรกิจ และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ อุปสงค์ และดุลยภาพของตลาด การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์การผลิต การเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไร การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย การกำหนดรารในทางปฏิบัติ หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน และบทบาทของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 2 องค์กรธุรกิจและเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ

 • บทที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด

 • บทที่ 4 การวิเคราะห์อุปสงค์

 • บทที่ 5 การประมาณอุปสงค์

 • บทที่ 6 การพยากรณ์

 • บทที่ 7 การวิเคราะห์การผลิต

 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุน

 • บทที่ 9 รายและกำไร

 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง

 • บทที่ 11 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาขาย

 • บทที่ 12 การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ

 • บทที่ 13 หลักการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน

 • บทที่ 14 หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน

 • บทที่ 15 บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
  ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9786160812899 (PDF) 509 หน้า
  ชนิดกระดาษ: PDF
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน