0
เศรษฐศาสตร์การจัดการ (PDF)
การนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคมาประยุกต์เพิ่มเติมกับศาตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ เศรษฐมิติ
e-books(PDF) ?400.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคมาประยุกต์เพิ่มเติมกับศาตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ เศรษฐมิติ เพื่อทำการบริหารจัดการกิจการได้อย่างเหมาะสม และสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจการ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียน พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคมาแล้ว และนักศึกษาระดับปริญาโท

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวิเคราะห์อุปสงค์
บทที่ 3 การประมาณและการพยากรณ์อุปสงค์
บทที่ 4 การผลิตและต้นทุน
บทที่ 5 การประมาณและการพยากรณ์ต้นทุน
บทที่ 6 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด
บทที่ 7 ตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
บทที่ 8 การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้น
บทที่ 9 การกำหนดราคาสินค้าต้นทุน
บทที่ 10 การประเมินโครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163984708 (PDF) 442 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน