0
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมตัวคูณด้านการค้าระหว่างประเทศกรณีประเทศขนาดเล็กและประเทศขนาดใหญ่
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมจากตำรา "เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 โดยเพิ่มเนื้อหาคือ ตัวคูณการค้าระหว่างประเทศกรณีประเทศขนาดเล็กและกรณีประเทศขนาดใหญ่ แนวคิด Absorption approach การกำหนดรายได้ประชาชาติจากความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกสุทธิและการออมสุทธิ แนวคิด Expenditure Switching แบบจำลองมันเดลเฟลมมิ่ง และแบบจำลอง First-generation model เพิ่มเติมเพื่ออธิบายช่วงเวลาในการโจมตีค่าเงิน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มแบบจำลอง Portfolio balance model ในการอธิบายผลของนโยบายในกรณีสินทรัพย์ที่ไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ และแบบจำลองการค้าระหว่างประเทศข้ามเวลา เพื่อวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจที่มีการบริโภคสองช่วงเวลา พร้อมทั้งปรับปรุงตัวเลขของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น

    ทั้งนี้การปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดเพื่อให้ครอบคลุมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศให้มากที่สุด อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาและนำทฤษฎีต่าง ๆ ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบและประยุกต์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต ที่มีลักษณะเฉพาะของระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ ตำราเล่มนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานให้มีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ให้ลึกมากขึ้นต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บัญชีรายได้ประชาชาติและดุลการชำระเงิน
บทที่ 2 อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
บทที่ 3 ตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น
บทที่ 4 อัตราแลกเปลี่ยนกับดุลบัญชีเดินสะพัด
บทที่ 5 แบบจำลองมันเดลเฟลมมิ่ง
บทที่ 6 ระดับราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว
บทที่ 7 ตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว
บทที่ 8 ผลผลิตและอัตราแลกเปลี่ยน
บทที่ 9 การแทรกแซงอัตตราแลกเปลี่ยนและตลาดที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 10 แบบจำลอง Protfolio Balance Modal
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165689779 (ปกอ่อน) 334 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน