0
เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง ทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์ของระบบเศรษฐกิจไทย
หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญให้กับผู้อ่านเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกในเศรษฐศาสตร์มหภาคสาขาต่าง ๆ ต่อไป
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง : ทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์ของระบบเศรษฐกิจไทย" เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูงและทำความเข้าใจกับประเด็นทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญเชิงประจักษ์ในปัจจุบัน หนังสือได้ถูกพัฒนาขึ้นมากจากการรวบรวมเนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูงจากหลายแหล่ง อีกทั้งยังมีการค้นคว้า รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยวางพื้นฐานการศึกษาระบบเศรษฐกิจปิดที่อธิบายส่วนประกอบของวัฏจักรเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นหลัก หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญให้กับผู้อ่านเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกในเศรษฐศาสตร์มหภาคสาขาต่าง ๆ ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แบบจำลองเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
บทที่ 3 แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหภาคเมื่อมีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
บทที่ 4 การมีภาครัฐและผลต่อการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจมหภาค
บทที่ 5 ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
บทที่ 6 ทฤษฎีการลงทุนในระบบเศรษฐกิจมหภาค
บทที่ 7 ทฤษฎีการบริโภคในระบบเศรษฐกิจมหภาค
บทที่ 8 ทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ
บทที่ 9 ความไม่สมบูรณ์ของตลาดและผลต่อระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค
บทที่ 10 การว่างงานในดุลยภาพ
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ "เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง: ทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์ของระบบเศรษฐกิจไทย" เล่มนี้เป็นตำราลำดับที่ 66 ของโครงการพัฒนาตำรา คณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเงินทุนเพื่อบริหารวิชาการและการศึกษา โครงการพัฒนาตำราเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานพัฒนาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่มุ่งหมายให้มีการผลิตและเผยแพร่ตำราและเอกสารวิชาการใหนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพดี สำหรับใช้เป็นหนังสือและตำราประกอบการสอนตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหวังว่าตำราเล่มนี้จะทำให้เกิดสัมฤทธิผลและเป็นประโยชน์ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหมายไว้ทุกประการศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164071858 (ปกอ่อน) 338 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน