0
เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ : เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข (PDF)
การเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชีวิตและระบบสังคมนิเวศของโลก และมีปัญญาในการแก้ไขและพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน มีสันติสุขอย่างแท้จริงได้
หนังสือ198.55 บาท
e-books(PDF) ?178.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ : เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข" เล่มนี้ นำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยได้วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าจนละเลยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปและมลภาวะที่เกิดขึ้นจากผลิตผลของระบบอุตสาหกรรม เนื้อหาในเล่มถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นระบบในการขบคิดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และอาจเป็นการจุดประกายทางความคิด เพื่อให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมมนุษย์ต่อไปในอนาคต

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติหรือระบบนิเวศ สำคัญต่อชีวิตเราอย่างไร
บทที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรม สร้างปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมอย่างไร
บทที่ 3 วิชาเศรษฐศาสตร์แก้ไข(และสร้าง)ปัญหาให้เราอย่างไร
บทที่ 4 แนวทางและหลักการของเศรษฐศาสตร์แนวระบบนิเวศ
บทที่ 5 การจัดสรร การกระจาย และการดูแลขนาดเศรษฐกิจ
บทที่ 6 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทที่ 7 นโยบายและแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
บทที่ 8 ขบวนการทางสังคมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
บทที่ 9 สังคมนิยมแนวระบบนิเวศ (Eco-Socialism)
บทที่ 10 เทคโนโลยีและสังคมนิยมแนวระบบนิเวศ
บทที่ 11 สรุป-ส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840041425 (PDF) 220 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน