0
เสริมปรีชาญาณวิชาภาษาไทย ม.5
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร วรรณคดีวิจักษ์ แบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ วิชาภาษาไทย 01 (O-NET) พร้อมเฉลย
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือ "เสริมปรีชาญาณวิชาภาษาไทย ม.5" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีเนื้อหาตามหนังสือ หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และวรรณคดีวิจักษ์ ของกรมวิชาการ ประกอบด้วยสรุปสาระสำคัญ เรื่องย่อ ศัพท์ ความรู้เพิ่มเติม แบบฝึกหัด เฉลย และตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย O-NET พร้อมเฉลย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความรู้ และฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม สำหรับเตรียมสอบในโรงเรียนและเตรียมสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต

สารบัญ

หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ตอนที่ 1 วัฒนธรรมและภาษา
- ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร

วรรณคดีวิจักษ์
- บทที่ 1 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
- บทที่ 2 ลิลิตตะเลงพ่าย
- บทที่ 3 บทละครคำพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธา
- บทที่ 4 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- บทที่ 5 โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164975514 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จงชัย เจนหัตถการกิจ
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน