0
เอกภาพของด้านตรงข้าม : อาวุธล้ำทางปัญญา ภาค 2 : มนุษย์
เป็นการใช้องค์ความรู้รวม ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม เพื่ออธิบายเกี่ยวกับตัวตนและความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ผ่านประเด็นทางปรัชญารวม 18 ประเด็น
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นการใช้องค์ความรู้รวมทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม เพื่ออธิบายเกี่ยวกับตัวตนและความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ผ่านประเด็นทางปรัชญารวม 18 ประเด็น (หรือ 18 บท) โดยเฉพาะการไขปริศนาเกี่ยวกับที่มาและกระบวนการทำงานของจิตมนุษย์โดยละเอียด

    สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้พยายามทำคือ...
    - ไขปริศนาวิวัฒนาการของวัตถุตั้งแต่การกำเนิดจักรวาลสิ่งมีชีวติ จิตของมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้เห็นเป็นภาพที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างกระจ่างชัดและสอดคล้องกับความจริงมากที่สุด
    - ใช้แก่นความรู้ที่เป็นจริงของมนุษยชาติทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคมที่ได้พัฒนาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาร้อยเรียงเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายในสาระสำคัญของแต่ละบทให้สมเหตุสมผลและสอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยตลอด
    - พัฒนาต่อยอดกระบวนวิธีทางความคิดของมนุษยชาติในการเขาถึงความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ ให้มีความรอบด้าน ลึกซึ้ง และเท่ากันกับยุคสมัยเท่าที่จะทำได้

สารบัญ

1. สิ่งไม่มีชีวิต กับ สิ่งมีชีวิต
2. การเกิด กับ การตาย
3. ร่างกาย กับ จิตใจ
4. การเคลื่อนไหว กับ การหยุดพัก
5. ความทุกข์ กับ ความสุข
6. วัตถุ กับ จิต
7. วัตถุวิสัย กับ จิตวิสัย
8. ภววิสัย กับ อัตวิสัย
9. การปฏิบัติ กับ การรับรู้
10. จุดมุ่งหมาย กับ วิธีการ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เป็นหนังสือไทยเล่มเดียวในรอบ 50 ปีที่เขียนขึ้นในแนวนี้ได้อย่างละเอียดลึกซึ้งที่สุด
2. เป็นการทำให้ปรัชญาไม่ลอยสูงเหนือความเป็นจริงของวิถีชีวิตมนุษย์
3. เป็นการเปิดมุมมองทางปรัชญาใหม่ ๆ และเป็นการต่อยอดมุมมองทางปรัชญาของมนุษยชาติในอดีตให้มีความรอบด้านและละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4. เป็นหนังสือที่สามารถไขปริศนาเรื่อง "จิต" ของมนุษย์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์และกระจ่างแจ้งที่สุดเท่าที่เคยมีมา (ในภาค 2)
5. เป็นหนังสือที่สามารถตีแผ่ "โลกยุคใหม่" ได้อย่างถึงแก่นและทำให้ตระหนักถึงทางเลือกอันจำเป็นของสังคมมนุษยชาติในอนาคตได้อย่างชัดแจ้ง (ในภาค 3)

คำนิยม
"...ผู้เขียน คือคุณมหินทร์ ปราชญานันต์ ที่อ่าน ค้นคว้า ด้วยความอุตสาหะอย่างยอดเยี่ยมมาจัดเรียงคู่ตรงข้าม ภววิสัยกับอัตวิสัย ความรู้กับคุณธรรม สังคมกับปัจเจกชน ความทุกข์กับความสุข การร่วมมือกับการแข่งขัน เป็นต้น ทำให้ผู้อ่านเข้าใจคู่ตรงตรงข้าม ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจสิ่งที่เผชิญหน้าเราในสังคม หรือกับมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน..."พิภพ ธงไชย- ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์ เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
"...หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจแนวคิดในเชิงนามธรรม และประเด็นปัญหาที่เป็นพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี..."ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์- ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165651394 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 155 x 230 x 19 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน