0
แคลคูลัส 1 : Calculus 1
รวมเนื้อหาเพื่อให้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตคณะอื่นๆ ที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 กับภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือ "แคลคูลัส 1" (Calculus 1) เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 1 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่อง ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ กฎลูกโซ่ ค่าเชิงอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย การอินทิเกรต อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย ค่าสุดขีด ความเว้า การร่างกราฟ อัตราสัมพัทธ์ กฎของโลปิตาลและรูปแบบไม่กำหนด เทคนิคการอินทิเกรต พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง ปริมาตรของรูปทรงตันซึ่งหาพื้นที่ภาคตัดได้ ปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุน งาน ความยาวส่วนโค้งของเส้นโค้ง และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

    หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเพื่อให้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตคณะอื่น ๆ ที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 กับภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาควิชาสถิติ) คณะครุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง
บทที่ 2 อนุพันธ์
บทที่ 3 การอินทิเกรต
บทที่ 4 ฟังก์ชันอดิศัย
บทที่ 5 การประยุกต์อนุพันธ์
บทที่ 6 เทคนิคการอินทิเกรต
บทที่ 7 การประยุกต์ของอินทิกรัล
บทที่ 8 อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339403 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 925 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน