0
แคลคูลัส 1
เนื้อหาในแต่ละบทถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ อธิบายเนื้อหา บทนิยาม และพิสูจน์ทฤษฎีบทอย่างละเอียด พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ่ง
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

แคลคูลัส เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การเรียนวิชาแคลคูลัสให้เข้าใจย่อมเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาวิชาอื่นๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป ตำราแคลคูลัส 1 เล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์การสอนวิชาแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัยของคณาจารย์ผู้ซึ่งมีปรัสบการณ์การสอนวิชาแคลคูลัสมานานปี เนื้อหาในแต่ละบทถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ อธิบายเนื้อหา บทนิยาม และพิสูจน์ทฤษฎีบทอย่างละเอียด พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ่ง นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมคำตอบสำหรับทดสอบความเข้าใจอีกด้วย ทำให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาตำราเล่มนี้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง
บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น
บทที่ 3 การหาปริพันธ์
บทที่ 4 การประยุกต์ของปริพันธ์
บทที่ 5 การประยุกต์ของอนุพันธ์
บทที่ 6 ฟังก์ชั่นอดิศัยและดิฟเฟอร์เรนเชียล
บทที่ 7 เทคนิคการหาปริพันธ์
บทที่ 8 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาคณิตศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านสถิติจาก Indian Statistical Institute เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย

รองศาสตราจาย์อนัญญา อภิชาตบุตร
- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม)สาขาคณิตศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จาก University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์อรุณี เจริญราช
- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาคณิตศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จาก University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9741101953 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2002
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน