0
แคลคูลัส 2
ความรู้เกี่ยวกับเมตริกซ์และ ดีเทอร์มิแนนต์, การประยุกต์ทฤษฎีบทของโรลล์, ระบบพิกัดเชิงขั้ว, ระบบจำนวนจริง, ระบบจำนวนเชิงซ้อนและแนวความคิดเบื้องต้นเรื้องอนุกรม...
หนังสือ194.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แคลคูลัส 2 เล่มนี้อธิบายเนื้อหาวิชาไว้อย่างละเอียดโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเมตริกซ์และ ดีเทอร์มิแนนต์, การประยุกต์ทฤษฎีบทของโรลล์, ระบบพิกัดเชิงขั้ว, ระบบจำนวนจริง, ระบบจำนวนเชิงซ้อนและแนวความคิดเบื้องต้นเรื้องอนุกรม, อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์และการเคลื่อนที่เชิงเส้นโค้ง, ปริพันธ์ตามเส้น, ฟังก์ชั่นค่าจริงของสองตัวแปร, สมการเชิงอนุพันธ์ ทั้งสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับทีสอง เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
บทที่ 2 การประยุกต์ทฤษฎีบทของโรลล์
บทที่ 3 ระบบพิกัดเชิงขั้ว
บทที่ 4 ระบบจำนวนจริงและแนวคิดเบื้องต้นเชิงอนุกรม
บทที่ 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์
บทที่ 6 ปริพันธ์ตามเส้น
บทที่ 7 ฟังก์ชั่นค่าจริงขิงสองตัวแปร
บทที่ 8 สมการเชิงอนุพันธ์
บัญชีคำศัพท์
บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติผู้เขียน

อนัญญา อภิชาตบุตร

การศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ University of
Western Australia ประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9741101961 (ปกอ่อน) 372 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 17 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2002
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน