0
แนวข้อสอบต้องรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง
เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น อัปเดต พ.ร.บ./พ.ร.ก. กฎกระทรวง / ระเบียบ คำสั่ง สถ. และอื่น ๆ
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น อัพเดท พรบ/พรก. กฏกระทรวง/ระเบียบ คำสั่ง สถ. และอื่น ๆ ทำให้เข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.มากขึ้น อ่านเข้าใจง่าย แล้วก็ตรงไปตรงมา มีเนื้อหาเน้น ๆ   ตรงจุด แล้วก็ชัดเจน ที่สำคัญ ทำให้สรุปได้ง่าย แล้วถ้ามีเวลาไปอ่าน พ.ร.บ. ฉบับเต็มก็ทำให้เข้าใจได้มากขี้นไปอีก

สารบัญ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์และวิเคราะห์เหตุผล เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์และวิเคราะห์เหตุผล
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306102 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 19 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน