0
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)
รวบรวมจากข้อสอบแข่งขันจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ใช้เตรียมสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)" ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สสวท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดหมวดหมู่ข้อสอบใหม่ แบ่งเป็น ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความสามารถในสาขาใด และต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถสาขาใดเพิ่มเติม โดยในเล่มนี้ จะเป็นแนวข้อสอบสาขาฟิสิกส์ มีคำเฉลยที่อธิบายให้ง่ายต่อการเข้าใจ นำเสนอพร้อมภาพประกอบสวยงาม เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และใช้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่

สารบัญ

- ข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- เฉลยข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- ข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลศาสตร์
- เฉลยข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลศาสตร์
- ข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง เสียง และการมองเห็น
- เฉลยข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง เสียง และการมองเห็น
- ข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนและของไหล
- เฉลยข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนและของไหล

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311556 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน