0
แนวความคิดและหลักกฎหมายว่าด้วย หมายเรียก หมายอาญา จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
อธิบายถึงความหมายและการนำบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมแก่การศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยได้อธิบายให้เห็นถึงความเป็นมาของแนวความคิดและหลักกฎหมายของกฎหมายพิจารณาความอาญา และแนวความคิดหรือทฤษฎีหลักกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐและหลักกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพปวงชน เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้งแนวความคิดหรือทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเกี่ยวแก่การใช้อำนาจตามหมายอาญา หรืออำนาจจับ หรืออำนาจค้น ซึ่งเกี่ยวพันถึงอำนาจสอบสวน อำนาจฟ้อง ตลดจนการพิจารณาพิพากษาคดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 แนวความคิดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- บทที่ 1 แนวความคิดว่าด้วยอำนาจรัฐเกี่ยวกับจับ ค้น ขัง หรือปล่อยกับสิทธิเสรีภาพของปวงชน

ส่วนที่ 2 หลักกฎหมายว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา
- บทที่ 2 หมายเรียก
- บทที่ 3 หลักกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยหมายอาญา
- บทที่ 4 หมายจับ
- บทที่ 5 หมายค้น
- บทที่ 6 หมายขัง จำคุก ปล่อย
- บทที่ 7 จับ
- บทที่ 8 ค้น
- บทที่ 9 ควบคุม ขัง จำคุก
- บทที่ 10 การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

คำนิยม
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำไปพัฒนา แก้ไขเพื่อให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตต่อไป จงประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการอาจารย์สัตยา อรุณธารี- อดีตรองอัยการสูงสุด
หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเก็บสะสมเป็นแหล่งค้นคว้าทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเล่มหนึ่งรองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์- อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038502 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน