0
แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต
สำหรับ ท่านผู้นำแห่งอนาคต ท่านรัฐมนตรี ส.ว.ส.ส CEO. อ.ป.ท และท่าผู้นำทุกภาคส่วนของประเทศหรือองค์การ ตลอดจนท่านที่สนใจการค้นพบแนวคิดใหม่ ใช้ศึกษาเรียนรู้ เสริมเสริมพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ 9 มิติ
หนังสือ299.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แนวคิดใหม่ที่ค้นพบ เป็น "คุณสมบัติ 9 มิติ" ของ "สุดยอดผู้นําแห่งอนาคต" ที่เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมคุณธรรม มีความพร้อม และประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างผู้นําที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด มีภูมิปัญญา มีความรู้ ความสามารถที่เฉลียวฉลาดแบบ สหวิทยาการ เป็นอย่างดี มีไหวพริบ รู้ลึก รู้จริง รู้เท่าทันคน มียุทธศาสตร์ระดับโลกที่ก้าวไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ รู้ว่าอะไรสมควรทําก่อนหลังตามลําดับความสําคัญมากน้อย มีความสุขุม ละเอียดรอบครอบในการแก้ไขทุก ๆ ปัญหาอย่างเป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ใจกว้าง รักษาสัจจะ มีความเมตตากรุณา ให้การสนับสนุน และเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยความจริงใจและให้ความเป็นธรรมทั่วทุกภาคส่วน ให้ประสบความสําเร็จ ด้วยความรับผิดชอบที่โปร่งใส ให้มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ ฯลฯ

    ที่สําคัญคือ ต้องไม่หลงใหลได้ปลื้มและยึดติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ ที่เกิดจากผลสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุข ความเจริญก้าวหน้าให้กับทุกคนในสังคมทุกภาคส่วน อย่างเท่าเทียมกัน และสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ หรือองค์การด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ และพร้อมที่จะถอนตัว เมื่อภารกิจที่รับผิดชอบในฐานะผู้นําเสร็จสิ้นลง เช่นเดียวกับ สุภาษิตจีน ได้สอนคนจีนมาหลายร้อยปีแล้วว่า "ผู้นําที่ดีเยี่ยมนั้น คือคนที่ทํางานสําเร็จแล้วจะหายตัวไป หากเกิดปัญหาขึ้นอีกเมื่อใด เขาจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง" 

สารบัญ

มิติที่ 1 ความมีภาะวผู้นำ ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต
มิติที่ 2 วิสัยทัศน์ระดับโลก ของสุดยอดผู็นำแห่งอนาคต
มิติที่ 3 ค่านิยม ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต
มิติที่ 4 รู้ทันความก้าวหน้า ยุคโลกาภิวัฒน์หรือโลกไร้พรมแดน
มิติที่ 5 รู้ทันความก้าวหน้า ยุคเทคโนโลยีระบบดิจิทัล 4.0
มิติที่ 6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีแห่งการอยู่รอด
มิติที่ 7 การปกครองประเทศที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 8 จริยธรรม ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต
มิติที่ 9 ระบบอุปถัมภ์ กับการนำไปใช้เพื่อความเหมาะสม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105845 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน