0
แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างและทำความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพได้ทั้งระบบ สำหรับทำวิทยานิพนธ์-ดุษฏีนิพนธ์ ปริญญาโท-ปริญญาเอก ทุกสาขา
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้มาตรฐานขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ทุกสาขา) ใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง เพื่อศักดิ์ศรีและความภูมิใจ ที่สามารถทำวิจัยสำเร็จได้ด้วยตัวท่านเอง หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน และท่านบัณฑิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกทุกสาขา ทั้งที่เริ่มสนใจศึกษาและยังไม่เคยมีความรู้และประสบการณ์มาก่อนหรือครู อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถทำความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพได้ทั้งระบบ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาโท-ปริญญาเอก ทุกสาขา ใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างและทำความเข้าใจ ในภาพรวมของกระบวนการวิจัยเชิงคุณได้ทั้งระบบ

สารบัญ

บทที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research
บทที่ 2 การตั้งชื่อเรื่องที่จะทำการวิจัย
บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 6 การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม In-depth InterviewandFocus Group Discussion
บทที่ 7 วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach)
บทที่ 8 การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162104350 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน