0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแบบประเมินผลตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็นบทตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละบทแยกเป็นชุดตามสาระการเรียนรู้ประจำบท ท้ายบทมีแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตารางสรุปผลการประเมิน และท้ายเล่มก็มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 โดยมีเฉลยแยกเล่มไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
- ชุดที่ 1 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละ (มฐ. ค1.1 ป.5/3)
- ชุดที่ 2 การบวก การลบ (1) (มฐ. ค1.1 ป.5/3)
- ชุดที่ 3 การบวก การลบ (2) (มฐ. ค1.1 ป.5/3)
ฯลฯ

บทที่ 2 ทศนิยม
- ชุดที่ 1 การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม (1) (มฐ. ค1.1 ป.5/1)
- ชุดที่ 2 การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม (2) (มฐ. ค1.1 ป.5/1)
- ชุดที่ 3 การหารค่าประมาณ (มฐ. ค1.1 ป.5/1)
ฯลฯ

บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
- ชุดที่ 1 การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่อนระยะ (มฐ.ค3.1)
- ชุดที่ 2 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ (มฐ.ค3.1)
- ชุดที่ 3 การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ (มฐ.ค3.1 ป.5/2)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019102600184 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน