0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ77.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม และเงาอุปราคา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ หิน และซากดึกดำบรรพ์
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3-4

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2021031200052 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน