0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ106.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแบบประเมินผลตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็นบทตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละบทแยกเป็นชุดตามสาระการเรียนรู้ประจำบท ท้ายบทมีแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตารางสรุปผลการประเมิน และท้ายเล่มก็มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 โดยมีเฉลยแยกเล่มไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2020032800032 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน