0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 +เฉลย
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดโดยแยกเป็นบทตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ และจะปิดท้ายด้วยแบบทดสอบประจำบท แบบบันทึกผลการเรียน และท้ายเล่มจะมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
- ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
บทที่ 4 สถิติ (1)

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019092700161 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน