0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 +เฉลย
ตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ126.35 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
- ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
- บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
- บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- บทที่ 4 ความคล้าย
- บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
- บทที่ 6 สถิติ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2021051900093 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน