0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.1 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ65.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัวเรา
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หินและท้องฟ้า
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3-4

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2018062500046 (ปกอ่อน) 84 หน้า
ขนาด: 188 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน