0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ 5 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ77.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
- ชุดที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
- ชุดที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ( 1 )
ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงและพลังงาน
- ชุดที่ 1 แรงลัพธ์
- ชุดที่ 2 แรงเสียดทาน
- ชุดที่ 3 เสียง
ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
- ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
- ชุดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฎจักร
- ชุดที่ 1 วัฏจักรน้ำ
- ชุดที่ 2 แหล่งน้ำ
- ชุดที่ 3 เมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2020032800049 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน