0
แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.4 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

“แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.4” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ฝึกการอ่านบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำความรู้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด

สารบัญ

บทที่ 1 การบวกและการลบ
บทที่ 2 การคูณ
บทที่ 3 การหาร
บทที่ 4 การวัด
บทที่ 5 การชั่ง
บทที่ 6 การตวง
บทที่ 7 พื้นที่
บทที่ 8 เงิน
บทที่ 9 เวลา
บทที่ 10 การบวก ลบ คูณ หารระคน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859010200243 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิภาพรบุ๊คส์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน