0
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 2 (PDF)
แบบฝึกช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?195.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 2" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นการรวบรวมความคิด สรุปเนื้อหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือกำลังเตรียมตัวขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้อ่าน และทำความเข้าใจบทเรียน นักเรียนสามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบในเรื่องต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถนำเป็นแนวทางสำหรับคุณครู และผู้ปกครองได้เลือกใช้เพื่อทบทวนลูกหลานของท่านอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1000
บทที่ 2 การบวกและลบจำนวนนับ
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับ (ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000)
บทที่ 5 การชั่ง
บทที่ 6 การคูณ
บทที่ 7 เวลา
บทที่ 8 เงิน
บทที่ 9 การหาร
บทที่ 10 การตวง
บทที่ 11 เรขาคณิต
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยกิจกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304689 (PDF) 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน