0
แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้ เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่ม นอกจากจะได้สรุปเนื้อหาสําคัญ ๆ ในแต่ละบทเรียนอย่างเป็นลําดับขั้นตอนดีแล้ว ยังมีตัวอย่าง แบบฝึกความเข้าใจ และแบบทดสอบประสบการณ์ในด้านการคิดคํานวณ และการแก้โจทย์ปัญหาอย่างหลากหลายเป็นจํานวนมาก พร้อมเฉลย (แยกเล่มไว้) เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องแม่นยําได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ
2. สมการ
3. คำตอบของสมการ
ฯลฯ

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
1. ความหมายของอัตราส่วน
2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
3. อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน
ฯลฯ

บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
2. กราฟและการนำไปใช้
3. ความสัมพันธ์เชิงเส้น

บทที่ 4 สถิติ
1. ความหมายของสถิติ
2. คำถามทางสถิติ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582998 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน