0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 +เฉลย
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เศษส่วน ทศนิยม ร้อยและอัตราส่วน แบบรูป แบบทดสอบท้ายบท ใหม่ล่าสุดสอดคล้องหนังสือ สสวท.
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1" เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

    เนื้อหาภายในเล่มได้สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
บทที่ 2 เศษส่วน
บทที่ 3 ทศนิยม
บทที่ 4 ร้อยและอัตราส่วน
บทที่ 5 แบบรูป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710312348 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 10 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน