0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.5 +เฉลย
สรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบความเข้าใจทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจท้ายบท พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดละเอียดทุกข้อ
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.5" เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

    เนื้อหาภายในเล่มได้สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 เลขยกกำลัง
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
- รากที่ n ของจำนวนจริง
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

บทที่ 2 ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันเชิงเส้น
- ฟังก์ชันกำลังสอง
ฯลฯ

บทที่ 3 ลำดับและอนุกรม
- ลำดับ
- อนุกรม
- การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311150 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 9 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน