0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.6 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.6" เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

    เนื้อหาภายในเล่มได้สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
- สถิติศาสตร์
- คำสำคัญในสถิติศาสตร์
- ประเภทของข้อมูล
- สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ
- ค่าวัดทางสถิติ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311167 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน