0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบความเข้าใจทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจท้ายบท พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2" เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

    เนื้อหาภายในเล่มได้สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน
- สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
- รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
- กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
ฯลฯ

บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น
- หลักการบวกและหลักการคูณ
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
ฯลฯ

บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
- การทดลอลองสุ่มและเหตุการณ์
- ความน่าจะเป็น
- กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311228 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 186 x 257 x 10 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน