0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         หนังสือ "แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1" เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

    เนื้อหาภายในเล่มได้สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม
- ลำดับ
- ลิมิตของลำดับอนันต์
- อนุกรม
- สัญลักษณ์แสดงการบวก
- การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม

บทที่ 2 แคลคูลัส
- ลิมิตของฟังก์ชัน
- ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
- อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311235 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน