0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2" เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

    เนื้อหาภายในเล่มได้สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
- สถิติศาสตร์
- คำสำคัญในสถิติศาสตร์
- ประเภทของข้อมูล
- สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะและนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุรภาพด้วยแผนภาพ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ
- ค่าวัดสถิติ

บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
- ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม
- การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
- การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311242 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน