0
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.1 (PDF)
แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นี้ ประกอบด้วยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบการคิดอย่างเป็นระบบ
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นี้ ประกอบด้วยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบการคิดอย่างเป็นระบบ การแสดงลำดับขั้นตอนในการทำกิจวัตรประจำวันหรือการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง การใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย การดูแลรักษาความพิวเตอร์ ซึ่งจัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

สารบัญ

บทที่ 1 โป้ง ก้อย และ อิ่ม
บทที่ 2 ครอบครัวของเรา
บทที่ 3 เส้นทางกลับบ้าน
บทที่ 4 โปรแกรมแก้หิว
บทที่ 5 หนูน้อยบ้านนา
บทที่ 6 งานบ้านงานเรา
บทที่ 7 วันงานโรงเรียน
บทที่ 8 ฝนตกน้ำท่วม
บทที่ 9 ทุ่งข้าวรวงทอง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166371 (PDF) 66 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน