0
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.5 (PDF)
แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นี้ ประกอบด้วยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นี้ ประกอบด้วยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและเงื่อนไข การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเขียนอีเมล การประมวลผลข้อมูล การใช้ซอพต์แวร์เพื่อแก้ป้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมารยาทการใช้งานในที่สาธารณะ ซึ่งจัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

สารบัญ

บทที่ 1 ตุ๊กตาแม่ลูกดก
บทที่ 2 ชิม ชอบ แซะ
บทที่ 3 เส้นทางเดิน เหนือเรือนยอดไม้
บทที่ 4 ดาวกระจาย ค่ายลูกเสือ
บทที่ 5 ไลฟ์สาระ
บทที่ 6 โรบอทเอ็กซ์โป
บทที่ 7 แฟนตะกร้อ
บทที่ 8 กีฬาฮาเฮ
บทที่ 9 ดาวหาง ณ กลางหาว

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166418 (PDF) 86 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน