0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 +เฉลย
ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เฉลยละเอียดทุกข้อ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ม.5 เล่ม 1" เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

    เนื้อหาภายในเล่มได้สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
ฯลฯ

บทที่ 2 เมทริกซ์
- เมทริกซ์
- ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2*2 และ 3*3
- เมทริกซ์ผกผัน
ฯลฯ

บทที่ 3 เวกเตอร์
- เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์
- ระบบพิกัดฉากสามมิติ
- เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311211 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน