0
แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 2
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 2" จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอายุ 3 - 6 ปี โดยออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จํานวน 12 ข้อ (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 บูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM) ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ของ 4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ พร้อมเสริมความรู้ด้านภาษาและศิลปะ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติ

    การใช้แบบฝึกชุดนี้ คุณครูหรือผู้ปกครองควรให้เด็ก ๆ ทํากิจกรรมที่ระบุไว้ในแต่ละหน้า เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้จากสะเต็มศึกษาเข้ากับเรื่องใกล้ตัว รวมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (EF) ทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย การจําเพื่อใช้งาน การยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด การจดจ่อใส่ใจ การควบคุมอารมณ์ การประเมินตนเอง การริเริ่มและลงมือทํา การวางแผน และการมุ่งเป้าหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291285 (ปกอ่อน) 36 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 2 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน