0
แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 4
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 4" จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอายุ 3-6 ปี โดยออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จํานวน 12 ข้อ (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 บูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM) ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ของ 4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ พร้อมเสริมความรู้ด้านภาษาและศิลปะ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291315 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 2 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน