0
แบบฝึกภาษาไทย ประถม 6
แบบฝึกช่วยกระตุ้นการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องหลักภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ จนไปไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ...
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกภาษาไทย ประถม 6" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ฝึกทักษะภาษาไทยและสร้างนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งสำหรับครูใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเสริมแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการทำแบบทดสอบ O-NET ไว้ท้ายเล่ม เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการสอบภายในโรงเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนน O-NET ของโรงเรียนและประเทศด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 จากผาแต้ม...สู่อียิปต์
บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา
บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ
บทที่ 4 กทลีตานี
บทที่ 5 ละครย้อนคิด
บทที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทย
บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้ว
บทที่ 9 ครื้นเครง เพลงพื้นบ้าน
บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099303699 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 15 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน