0
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 (PDF)
การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่ม ๒ ของ สสวท.
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ เล่ม ๒ ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่าหลังจากที่สอนและจัดกิจกรรมเนื้อหานั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว จะต้องให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใดในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้   เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
อันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นต่อไป

สารบัญ

- บบฝึกหัด บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
- บบฝึกหัด บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
- บบฝึกหัด บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
- บบฝึกหัด บทที่ 11 การวัดความยาว
- บบฝึกหัด บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
- บบฝึกหัด บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
- บบฝึกหัด บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840165428 (PDF) 170 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน