0
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1 (PDF)
การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ ของ สสวท.
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๓ เล่ม ๑ ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่าหลังจากที่สอนและจัดกิจกรรมเนื้อหานั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว จะต้องให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใดในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้   เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
อันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นต่อไป

สารบัญ

- แบบฝึกหัด บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
- แบบฝึกหัด บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 36
- แบบฝึกหัด บทที่ 3 เวลา
- แบบฝึกหัด บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
- แบบฝึกหัด บทที่ 5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว
- แบบฝึกหัด บทที่ 6 เศษส่วน
- แบบฝึกหัด บทที่ 7 การคูณ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840165527 (PDF) 212 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน