0
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 (PDF)
การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ ของ สสวท.
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๓ เล่ม ๒ ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่าหลังจากที่สอนและจัดกิจกรรมเนื้อหานั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว จะต้องให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใดในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้   เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
อันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นต่อไป

สารบัญ

- แบบฝึกหัด บทที่ 8 การหาร
- แบบฝึกหัด บทที่ 9 การวัดความยาว
- แบบฝึกหัด บทที่ 10 การวัดน้ำหนัก
- แบบฝึกหัด บทที่ 11 การวัดปริมาตร
- แบบฝึกหัด บทที่ 12 เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย
- แบบฝึกหัด บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840165534 (PDF) 202 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน