0
แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.6
สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านโจทย์ประยุกต์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบในชั้นเรียนและสนามสอบต่าง ๆ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.6" เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ในแต่ละบท ประกอบกับการยกตัวอย่าง การแก้ปัญหาโดยวิธีทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน ใช้รูปภาพช่วยให้เข้าใจเรื่องหลัก พร้อมทั้งบอกเทคนิคการคิด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการฝึกฝนจากแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ เนื้อหามีภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม ช่วยกระตุ้นความสนใจและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งในท้ายเล่มได้สอดแทรกแนวข้อสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนตนเองก่อนสอบสนามจริง

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับและการดำเนินการ
บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
บทที่ 3 เศษส่วน
บทที่ 4 ทศนิยม
บทที่ 5 มุมและเส้นขนาน
บทที่ 6 สมการและอสมการ
บทที่ 7 ทิศและแผนผัง
บทที่ 8 รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 9 รูปวงกลม
บทที่ 10 บทประยุกต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877310206 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 10 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน