0
แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม) +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน ในการเรียนของนักเรียนได้

สารบัญ

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม
- 1.1 ลำดับอนันต์
- 1.2 ลิมิตของลำดับอนันต์
- 1.3 สัญลักษณ์แทนการบวก
- 1.4 ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
- 1.5 ผลบวกของอนุกรมอนันต์ (s)
ฯลฯ

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น
- 2.1 ลิมิตของฟังก์ชัน
- 2.2 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
- 2.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง (rate of change)
- 2.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
- 2.5 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800333 (ปกอ่อน) 162 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน